انجام پایان نامه

پیش از هر چیز می بایست بدانیم که منظور از «رساله» یا «انتها نامـه » چیست؟ آرتور کول (Arthur Cole) می گوید:
«… گزارشی است کامل، که محققی آن را بر عهده گرفته و به انتها رسانیده است، مشروط بر این که تمام ی مراحل مورد بحث، را از زمانی که به شکل سوژه یا اندیشه ای بوده تا وقتی که به شکل نتایج مدون مرتب که با ادله براهین مدارک مستدل شده است را در بر گیرد».
«معمولا هر دانشجویی، به جهت در مقطع کارشناسی ارشد دکتری، برای خاتمه کار خود، ضروری است اثری تحقیقی را تولید و ساخت تحویل نماید. این اثر در واقع عصاره چکیده کار های آموزش ی پژوهشی او محسوب می شود. انتها نامـه به معنای تایید پایانی کار تحصیلی یک دانشجو است نشانگر کار های منسجم او به حساب می آید که با روش ی ارشاد استاد راهنما استادان مشاور آن را به انتها می رساند.
نبایستی چنین تصور شود که انتها نامـه شبیه تمام درس های دیگر جنبه آزمایش ی دارد. در نگارش انتها نامـه یا رساله (با توجه به این که مدت قابل توجه ی صرف می شود بر حسب این که اهمیت انتها نامـه دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری باشد بیش از یک یا چند واحد درسی است) چنین تصوری درست نیست. در کارشناسی ابیشتر شدن تعداد واحد انتها نامـه بین سه تا چهار واحد است در حالی که در گاهی کشورها تا ۱۲ واحد هم جهت انتها نامـه کارشناسی ابیشتر شدن منظور می شود. تعداد واحدها در دوره دکتری بیش از ۲۰ واحد است. با توجه به این مساله در تعریف دو عبارت انتها نامـه رساله (Theses & Dessertation) البته اگر چه در بسیاری از موارد مترادف گرفته شده اند، ولی برخی ها تفاوت قائل شده اند و گفته اند که اولی جهت انتها نامـه های دوره کارشناسی ارشد دومی برای انتها نامـه های دوره دکتری است».