انجام پایان نامه مدیریت

نقد محتوا یکی از روش‌های خیلی مهم پژوهش است که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است.

فرد،ان کرلینجر (Fred N. Kerlinger) تعریف جامعی از اینروش ارائه می‌دهد: "نقد محتواروش تحقیق و تجزیه تحلیل ارتباط‌ها به روش نظام دار، عینی و کمی برای اندازه‌گیری متغیرهاست."

وی در بیان ویژگی‌های نقد محتوا می‌افزاید: "در قدیم جهت اندازه‌گیری متغیرها، از اینروش کمتر مصرف شده است. اما کاربر د جدید فزاینده آن در پژوهش رفتاری به اندازه گیری متغیرهایی معطوف بوده است که بدون این روش، اندازه گیری آنها میسر نبوده است... در اینروش به جای مشاهده مستقیم رفتار افراد یا درخواست از آنان جهت جواب دادن به مقیاس‌ها یا مصاحبه با آنان، پژوهشگر ارتباط‌‌هایی را که افراد ایجاد کرده ‌اند؛ گزینش و سئوال‌هایش را در آنها جستجو می‌کند."

تعریف "برنارد برلسون" (Bernard Berelson) از ارزیابی محتوا، تعریف جامعی است زیرا هنوز با گذشت بیش از چهل سال، محققان از آن مصرف می‌کنند. برلسون می‌نویسد : تجزیه نقد محتوا، یک شیوه تحقیقی است که جهت تشریح عینی، منظم کمی محتوای آشکار پیام‌های ارتباطی بکار می‌رود.

در تعریف فوق، مفاهیم "کمی و کیفی" "عینی و ذهنی" "آشکار نهان" جای بحث زیاد دارد. گرچه تحلیل محتوا معمولا بر مبنای داده‌های کمی است، ولی می‌توان متغیرهای کیفی را به متغیرهای کمی تبدیل کرد.

در تحلیل محتوا، پژوهشگر پیام‌های تولید شده را مورد تجزیه نقد قرار می‌دهد و به دنبال پیدا کردن پاسخی برای پرسش ‌های تحقیق خود است.آموزش تحلیل محتوا برای پژوهشگران علوم اجتماعی و آدم ی فرصت‌های گوناگونی را جهت استفاده منظم از فرا گیرترین شکل مدارک مربوط به امور آدم ی- یعنی محتوای ارتباطات- فراهم می‌آورد. دامنه وسیع این فرصت‌ها ی که تنوع موارد ی را که نحوه تحلیل محتوا در آن مفید واقع شده است مرور می‌کنیم؛ آشکارتر خواهد شد.

مراحل نقد محتوا
مراحلروش نقد محتوا به این ترتیب است:

1- معین کردن هدف: هدف یک پژوهش علمی دستیابی به جواب چند سئوال فرضیه است.

2- طرح سئوالات فرضیه‌ها

3- انتخاب واحد تحقیق: در واقع این سئوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق است که نوع متغیر و واحد تحقیق را معین می‌کند.

4- ساختن زیرمقوله‌ها: در این وهله پژوهشگر با توجه به فرضیه‌ها سئوال‌ها صورت مسئله تحقیق، متغیرهایی را می‌سازد که با مبنا قرار گرفتن جهت کد گذاری مطالب مورد نظر، محقق را در جهت پاسخگویی به سئوال‌ها و فرضیه‌ها یاری کند. این کار در واقع همان تولید و ساخت دستورالعمل کد گذاری به شمار می‌رود.

5- ارائه تعاریف نظری- علمی: در این وهله باید محقق بتواند تعریف نظری جامع مانعی جهت متغیرها ارائه دهد که درعمل امکان کد گذاری مطالب به راحتی میسر باشد.

6- معین کردن جامعه آماری: این کار برمبنای سئوال‌ها فرضیه‌های تحقیق معین می‌شوند.

7- نمونه گیری: نمونه گیری در تحلیل محتوا با نمونه گیری درروش پیمایشی فرق چندانی ندارد و در واقع دغدغه اصلی پژوهشگر این است که نمونه‌ها به طریقی انتخاب شوند که بتوانند آن کل مورد نظر را نمایندگی کنند.برای نمونه گیری با توجه به فرضیه‌ها سئوال‌های تحقیق در دسترس بودن نمونه‌ها می‌توان یک هفته یا یک ماه و یا سال آماری ساخت.

8- کد گذاری و جمع‌آوری داده‌ها: در این وهله ، محقق با توجه به واحد تحقیق،نمونه‌های انتخاب شده را بر طبـق دستورالعمل تولید و ساخت شده، تحلیل کد گذاری کرده و پس کد‌های مربوطه را در برگه ویژه کد گذاری ثبت می‌کند.

9- روایی و پایایی: در وهله بعد از کد گذاری، جهت آنکه اصل عینیتروش ارزیابی بکار گرفته محک زده شود، ضریب قابلیت اعتماد (پایایی) محاسبه می‌شود. (با مصرف از فرمول اسکات کد گذاری مجدد حداقل 10 درصد پیام‌ها)

10- آزمون‌های آماری: در این وهله پژوهشگر، داده‌های بدست آمده موجود در برگه کد گذاری را وارد رایانه ی با نرم‌افزار spss می‌کند تا از طریق آزمون‌های آماری- که بیشتر آزمون کای اسکوئر مورد نظر است- به جدول های توزیع زیادی دست یافته و بعد به وهله انتها به مفهوم تجزیه نقد داده‌ها برسد. در این وهله است که پژوهشگر جهت سئوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق جواب مناسب دریافت می‌کند. برهمین مبنا نیز تحقیق می‌تواند پیشنهاد هایی برای انجام پژوهش‌های جدید ارائه دهد.